دکترها

لیست پزشکانی که افتخار همکاری با آنها را داریم.

آقای دکتر عباس خسروی

متخصص درمان ریشه

آقای دکتر عباس خسروی

متخصص درمان ریشه

دارای مدرک بورد تخصصی