دکترها

لیست پزشکانی که افتخار همکاری با آنها را داریم.

آقای دکتر سجاد پزشکی

متخصص پروتزهای دندانی

آقای دکتر سجاد پزشکی

متخصص پروتزهای دندانی

دارای مدرک بورد تخصصی