خدمات ما

ما در کلینیک رادیولوژی تابش خدمات زیر را در حوزه تصویر برداری دهان، دندان، فک و صورت ارائه می دهیم.