آنالیز راه هوایی

بررسی و اندازه گیری راههای هوایی

افرادی که دچار تنگی های تنفسی و وقفه های تنفسی در زمان خواب یا بیداری میباشند، ممکن است به تشخیص پزشک معالج نیازمند تصویربرداری از این نواحی باشند.

در این روش، با استفاده از دستگاه اختصاصی اسکن سه بعدی فک و صورت، مدل سه بعدی ناحیه فک و صورت تهیه میشود. سپس با استفاده از امکانات و نرم افزارهای مخصوص، مسیر راههای هوایی و نواحی تنگی یا گرفتگی بررسی و اندازه گیری میشود.